Privacybeleid van BusinessCenter.nl / Brivec B.V.

Gevestigd aan Westeinde 23, 3844 DD Harderijk en is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens en camerabeelden zoals weergegeven in deze privacy statement voor haar websites www.businesscenter.nl, haar huurdersportal my.businesscenter.nl en fysieke locaties. 

We verwerken:

- NAW bedrijfsgegevens 
- Zakelijk Telefoonnummer
- Zakelijk Emailadres
- Camerabeelden

Waar hebben wij persoonsgegevens voor nodig? 
- Voor het aanmaken van een account op My.BusinessCenter.nl waar extra diensten kunnen worden afgenomen en vergaderruimtes kunnen worden gereserveerd.
- Het uitvoeren van de huurovereenkomst, het (plannen van) onderhoud, het doen van bezichtigingen en overnames, het doen van betalingen en het innen van vorderingen waaronder het in handen stellen van derden daarvan, het behandelen van geschillen, vragen, of onderzoeken, waaronder juridische procedures, het doen uitoefenen van controle, activiteiten van intern beheer, alsmede de uitvoering of toepassing van een wet. Voor deze doeleinden worden de persoonsgegevens door Verhuurder en/of beheerder indien nodig verstrekt aan derden zoals de bank ten behoeve van betalingsdoeleinden, onderhoudsbedrijven die planmatig of naar aanleiding van een klacht onderhoud plegen (en waaraan naam en contactgegevens zoals telefoonnummer, emailadres en informatie over de klacht kan worden doorgegeven), kandidaat-huurders voor bezichtigingen en overnames (deze kunnen naam, telefoonnummer en emailadres ontvangen om een afspraak in te plannen), incassobureaus, deurwaarders, advocaten en gerechtelijke instanties in het kader van een betalingsachterstand of geschil, de belastingdienst en andere bevoegde autoriteiten, alsmede dienstverleners zoals IT-leveranciers, accountants en auditors en advocaten.

Waar hebben wij camerabeelden voor nodig? 
De camera's in entreezones en op het buitenterrein van onze locaties zijn ter voorkoming en opsporing van activiteiten waarbij de wet is of wordt overtreden en hierdoor onze en de eigendommen van onze huurders worden vernield en/of ontvreemd. 

Waar wordt er aangegeven dat er camerabeelden worden opgenomen?
Er wordt bij de voordeur kenbaar gemaakt indien er op een locatie camerabewaking aanwezig is. 

Contactgegevens
BusinessCenter.nl 
Westeinde 23
3844 DD Harderwijk
Tel: 085-1307937
KvK nr: 08069575

Welke type persoonsgegevens verwerken we? 
BusinessCenter.nl / Brivec B.V. verwerkt uitsluitend persoonsgegevens die wij krijgen van huurders die gebruik maken van onze diensten of van personen die deze gegevens zelf aan ons verstrekken. 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrgeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door BusinessCenter.nl / Brivec B.V. en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. 

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hello@businesscenter.nl.  

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identitietsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek.

BusinessCenter.nl / Brivec B.V. wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons 

Hoe beveiligen wij de persoonsgegevens / camerabeelden? 
BusinessCenter.nl / Brivec B.V. neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via hello@businesscenter.nl.  

Gegevens delen met andere organisaties
Mocht een andere partij of instantie werk voor ons verrichten, dan moet deze partij een verwerkersovereenkomst getekend hebben, waarin staat waarvoor deze gegevens ontvangen en mogen verwerken en hoe ze er mee om moeten gaan. Daarbij zullen wij alleen die gegevens delen die nodig zijn voor de werkzaamheden die verricht moeten worden in het belang van onze dienstverlening. Camerabeelden kunnen wij in het geval van een verzoek delen met de politie en/of andere overheidsinstellingen. 

Hoe lang bewaren wij de persoonsgegevens en camerabeelden? 

BusinessCenter.nl / Brivec B.V. bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld maar is voor bepaalde gegevens wel aan de wettelijke bewaartermijnen gebonden. Camerabeelden op onze locaties bewaren wij maximaal 4 weken. Indien er een incident heeft plaatsgevonden waarbij de beelden relevant zijn dan worden die beelden bewaard zolang dit noodzakelijk is en kunnen ze, indien nodig, worden overhandigd aan de politie.

Cookies, of vergelijkbare technieken
Wij gebruiken op onze website geen cookies of andere tracking methodes.